شبکه های بی سیم WirelessNetworking بخش دوم

شبکه های بی سیم WirelessNetworking بخش دوم

شبکه های بی سیم WirelessNetworking بخش دوم

هم بندی infrastructure اصولاً برای گسترش و افزایش انعطاف پذیری شبکه های کابلی معمولی بکار می رود. بدین شکل که اتصال کامپیوترهای مجهز به تکنولوژی بی سیم را با استفاده از Access Point به آن امکان می سازد. در برخی موارد، یک AP  کامپیوتری است که کارت شبکه بی سیم را کنار ک ارت شبکه معمولی - که آن را به یک LAN کابلی متصل می کند - دارا می باشد. کامپیوترهای بی سیم با استفاده از AP به عنوان واسطه با شبکه کابلی ارتباط برقرار می کنند. AP اساساً بعنوان یک Translation Bridge عمل می کند، زیرا سیگنال های شبکه بی سیم را به سیگنال ها ی ش بکه کابلی تبدیل می کند. مانند تمام تکنولوژی های ارتباطی بی سیم ، شرایط مسافتی و محیطی می توانند بر روی عملکرد ایستگاه های سیار بسیار تأثیر گذار باشند . یک AP می تواند 10 تا 20 کامپیوتر را پشتیبانی کند، بسته به اینکه میزان استفاده آنها از LAN چقدر است. این پشتیبانی تا زمانی ادامه دارد که آن کامپیوترها در شعاع تقریبی 100 تا 200 فوت نسبت به AP قرار داشته باشند . موانع فیزیکی مداخله کننده این عملکرد را به طرز چشمگیری کاهش می دهند.  
 
 

Wlan با فرستنده AP

 
در اینجا وظیفه یک AP دریافت اطلاعات از سرویس گیرنده ها (Clients) از طریق هوا و ارسال آن اطلاعات از طریق یک پورت به hub می باشد. AP به عنوان یک پل ارتباطی بین شبکه WLAN و شبکه LAN عمل می کند.
ناحیه ای که توسط یک AP تحت پوشش قرار می گیرد سلول (Cell) نامیده می شود. هر ایستگاه در داخل Cell می تواند به AP دسترسی پیدا کند . وظیفه یک AP ایجاد هماهنگی بین سرویس گیرندگان (Clients) شبکه WLAN و یک شبکه LAN می باشد.
به منظور گسترش بخش بی سیم و تحت پوشش قرار دادن سرویس گیرندگان بیشتر، می توان از APهای متعدد در مناطق مختلف استفاده کرد، و یا اینکه یک Extension Point را بکار گرفت. Extension point، یک تقویت کننده سیگنال های بی سیم است که به عنوان ایستگاهی بین سرویس گیرندگان بی سیم و AP عمل می کند. استاندارد IEEE802.11 دو سلول را به عنوان یک BSS-Basic Service Set در نظر می گیرد. اگر شبکه از چند Access Point استفاده کند، APها با یک ستون فقرات بنام 
DS-Distribution System به هم اتصال می یابند. DS معمولاً یک شبکه کابلی است، اما می توان آن رابی سیم هم در نظر گرفت.
عنوان گروه اندازه نوع فایل دانلود